2009 წლის მეორე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები

 

1. გრანტის მიმღები: შორენა გაბუნია
რეგიონი: თბილისი
პროექტის სათაური: თბილისის ლესბი ქალთა ვირტუალური საზოგადოება: დახურულობის სოციალური ფაქტორი
პროექტის ხანგრძლივობა: 5 თვე
მოთხოვნილი თანხა: 1 775 ევრო (4 255 ლარი)
პროექტის მოკლე აღწერა: კვლევის მიზანია ზუსტი წარმოდგენა შეუქმნას ამ საკითხებით დაინტერესებულ აუდიტორიას თბილისელი ლესბი ქალების ცხოვრების წესზე, მათ პრობლემებზე, სურვილებსა და იდეებზე. შესაბამისად, აკადემიური სახის კვლევა ჩატარდება ოცდაათამდე ინფორმანტს შორის. კვლევისას რესპონდენტთა შერჩევა იწარმოებს შერეული პრინციპით და გამოყენებული იქნება კომუნიკაციის სხვადასხვა მეთოდები.

 

2. გრანტის მიმღები: ელბიტიკა
რეგიონი: თბილისი
პროექტის სათაური: ლბტ თვითგამომცემლობა
პროექტის ხანგრძლივობა: 5 თვე
მოთხოვნილი თანხა: 2 408 ევრო (5 772 ლარი)
პროექტის მოკლე აღწერა: პროექტის მიზანია საქართველოში ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალებისა და ტრანსგენდერი ადამიანების სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვა, საზოგადოებრივი ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი გაძლიერება და ხილვადობის გაზრდა ინტერესთა ლობირებითა და სამოქალაქო პოზიციონირებით. ამისათვის, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ლბტ თემატიკის შესახებ ბროშურებისა და საფოსტო ბარათების გამოცემა, ხელნაკეთობების მომზადება და ა.შ.

 

3. გრანტის მიმღები: თამთა მელაშვილი
რეგიონი: თბილისი
პროექტის სათაური: საზაფხულო ბანაკი/დისკუსიები ლბტ საკითხებზე
პროექტის ხანგრძლივობა: 5 თვე
მოთხოვნილი თანხა: 1 467 ევრო (2 397 ლარი)
პროექტის მოკლე აღწერა: პროექტის მიზანია საზაფხულო ბანაკის გამართვა 2010 წლის ზაფხულში, სადაც შეიკრიბება ლბტ ჯგუფის 12 წარმომადგენელი. საზაფხულო ბანაკი/დისკუსიები ხელს შეუწყობს ლბტ ჯგუფის წევრების კონსოლიდაციას, ერთობლივი ინიციატივების დაგეგმვას და იმ ძირითადი საკითხების გამოვლენას, რაც მნიშვნელოვანი და პრობლემატურია ჯგუფისთვის. დისკუსიის მასალები დაიბეჭდება და გავრცელდება.